Ilan Cohn

"כאשר אני מביטה בתמונה אני לא יכולה שלא לחשוב על ההסתכלות שלנו הנשים הצעירות אל העתיד. במבט חושש אך אם זאת מלא בתקווה. שירה כהן, מדענית ואם ל- 4 (ובתו של אילן כהן) "