Tali Idan

"הצילום מספר לי ספור על נשים שיש בו שני היבטים. מצד אחד נשים שצריכות להגיע לבאר יום יום עם מכלי פלסטיק, ברגל או עם חמור, כדי לספק מים למשפחה שחיה במקום ללא מים זורמים, מזכירות לנו שיש עדיין מקומות בעולם שכך חיים בהם אנשים. מצד שני, סיפור מעניין על הנשים עצמן. הן נראות שמחות להיפגש, מן מפגש נשים יומי שאולי הוא אתנחתא נעימה ומשמעותית ביומן העמוס. רוני קפלן – להשלים עיסוק !!!!! "