Tali Idan

"הצבע האדום היה הראשון שמשך את עיניי, צבע שהוא סמל החיים, צבע של חוזק, הישרדות, חומריות. ואז הבחנתי בדיסוננס הזה בין האישה במרכז התמונה, המכוסה כולה בחיג'אב אדום לבין ארגזי הקולה האדומים. האשה בחיג'אב מסמלת את דיכוי הנשים בחברות מסורתיות שונות ואילו ארגזי הקולה מסמלים את העולם המודרני, החופשי, הנהנה... Enjoy Coca Cola . האשה כהת העור, מהורהרת, עטויה כולה, כמו נעלמת באדום ארגזי הקולה והמילה האחרונה שעולה לי בהקשר שלה היא - Enjoy. במבט לפרטי התמונה ניתן לראות שארגזי הקולה מכילים בקבוקי Fanta ולא ק