Eliezer Yaari

"""אני לא מכירה אף אחת מן הנשים האלה, אך הסיטואציה קרובה ללבי: מסך הטלפון הנייד, אמצעי וגם מתווך, ללכוד רגע חשוב ומשמעותי. התמונה הזו, תישאר איתן בארנק. אולי לתמיד. מה הוא הרגע הזה? ועיניי נמשכות דווקא לפניו של הילד המביט נכוחה. ""ונכחה לא תוכל לבוא"" ישעיהו נ""ט,14 עליזה ארנס, אדריכלית, ירושלים. "