Benny Levin

" מחול של צבעים. הנשים בתנועתן ולבושן מביאות שמחה צבע ותנועה אל בתיהן. היופי שבגוונים מתעלה לעיתים על פשטות החיים. מיה נתן פעילה חברתית , מנכ״לית של JFN ישראל "